Szkoła oferuje

Szkoła oferuje kształcenie na najwyższym poziomie, w atrakcyjnych i poszukiwanych zawodach. Nauka w zależności od kierunku trwa od 1 roku do 2 lat w systemie semestralnym. Zajęcia odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych salach wykładowych i pracowniach przedmiotowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik prezentacji oraz specjalistycznego sprzętu. Medyczne studium zawodowe zapewnia swoim słuchaczom naukę języka angielskiego oraz migowego. Słuchacze poznają zastosowanie komputera w służbie zdrowia na zajęciach z informatyki, które odbywają się w nowoczesnej pracowni komputerowej. Sprawność fizyczna rozwijana jest na zajęciach wychowania fizycznego. W szkole znajduje się siłownia. Szkoła posiada kontakty z instytucjami krajowymi, zagranicznymi oraz prywatnymi osobami zainteresowanymi współpracą oraz zatrudnieniem naszych absolwentów.


Technik masażysta

Masażem zajmują się specjaliści zatrudnieni zarówno w szpitalach, klubach sportowych czy salonach odnowy biologicznej. Niektórzy terapeuci przychodzą do chorego do domu. Bez względu jednak na to, gdzie odbywa się pierwszy zabieg, zawsze powinien zacząć się od rozmowy wyjaśniającej stan zdrowia, styl życia oraz ogólne samopoczucie osoby pragnącej poddać się masażowi.

 • Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem masażu.
 • Absolwent może prowadzić różnorodne formy i techniki masażu, z wszelkimi typami pacjentów z uwzględnieniem różnych stanów chorobowych

Technik masażysta:

 • wykonuje zabiegi masażu oraz inne zabiegi fizykoterapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości pacjenta,
 • stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych.

Miejsca pracy:
Przychodnie rehabilitacyjne, szpitale, gabinety odnowy biologicznej, sanatoria, SPA, kluby sportowe itp.

Charakter przyszłej pracy i zatrudnienia.

 • Absolwenci mogą pracować w placówkach służby zdrowia (szpitale, przychodnie, domy opieki społecznej), w niepublicznych zakładach opieki społecznej, gabinetach prywatnych, placówkach oświatowo – wychowawczych (przedszkola i szkoły z oddziałami integracyjnymi), sanatoriach i gabinetach odnowy biologicznej.
 • Absolwenci otrzymują uprawnienia w zakresie masażu; klasycznego, segmentarnego, sportowego, limfatycznego.

 


Terapeuta zajęciowy

Terapia zajęciowa (warsztaty terapii zajęciowej) najogólniej jest to usprawnianie psychiczne, fizyczne i preorientacja zawodowa (przezawodowienie lub przekwalifikowanie).
Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry terapeutów zajęciowych do podjęcia pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi z różnym rodzajem niepełnosprawności, inwalidztwem czasowym i utrwalonym oraz dysfunkcjami spowodowanymi zagrożeniami cywilizacyjnymi.

Terapeuta zajęciowy uzyskuje specjalistyczne kwalifikacje zawodowe.
Jako absolwent powinien umieć:

 • projektować, organizować, prowadzić pracownie terapii zajęciowej
 • planować i prowadzić pracę indywidualną i grupową dostosowaną do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta, monitorowania jej przebiegu
 • współpracować z członkami zespołu terapeutycznego i rehabilitacyjnego zakresie planowania i realizacji terapii zajęciowej
 • korelować działanie terapeutyczne z działaniami leczniczo- rehabilitacyjnymi
 • koordynować pracę w pracowniach warsztatu terapii zajęciowej
 • racjonalnie gospodarować materiałami i sprzętem używanym w terapii zajęciowej
 • prowadzić terapię zajęciową wśród ludzi chorych i niepełnosprawnych
 • motywować osoby niepełnosprawne do udziału w leczeniu i rehabilitacji i organizować zajęcia terapeutyczne w celu poprawy zdrowia i ich sprawności
 • oceniać sytuację społeczno-zdrowotną pacjenta i projektować terapię zajęciową do rodzaju niepełnosprawności i potrzeb indywidualnych pacjenta
 • udzielać pierwszej pomocy
 • komunikować się z pacjentem i rozwiązywać ich trudne sytuacje a także tworzyć klimat i atmosferę do pracy twórczej w grupie podopiecznych
 • charakteryzować procesy patologiczne i określać wpływ środowiska na człowieka,promować zdrowy styl życia
 • organizować w ramach terapii imprezy towarzyskie, zajęcia sportowe,
 • prowadzić dokumentację terapeutyczną a w pracy z pacjentem
 • wykorzystywać różnorodne metody i techniki terapii zajęciowej
 • postępować zgodnie z zasadami etyki

Szkoła przygotowuje terapeutów zajęciowych do pracy z osobami niepełnosprawnymi fizycznie i psychiczne, zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Miejsca pracy dla terapeutów zajęciowych to m.in.: szkoły życia, świetlice szkół specjalnych, domy pomocy społecznej, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, warsztaty terapii zajęciowej, domy dziecka, oddziały szpitalne a także domy podopiecznych. Ciągły rozwój opieki nad niepełnosprawnymi w Polsce, stwarza coraz większe szanse dla terapeutów!
Terapia zajęciowa poprzez wykonywaniem różnorakich zajęć jest usprawnianiem psychicznym i fizycznym, jest formą terapii która pobudza inicjatywę, toteż absolwent kierunku TERAPIA ZAJĘCIOWA będzie posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu wsparcia psychospołecznego, rehabilitacji, warsztatu pracy terapeuty, i działań na rzecz zawodu. Absolwenci zostaną tak przygotowani, by w dobie rozwoju rehabilitacji kompleksowej potrafili podtrzymać i wspierać aktywność, przygotowywać do samodzielnego życia osoby dotknięte niepełnosprawnością.Technik farmaceutyczny

Farmaceuta – osoba zajmująca się zawodowo dziedziną farmacji. Farmaceuci to wysoko wykwalifikowani specjaliści, zajmujący się ochroną zdrowia publicznego, wykonujący czynności mające zapewnić optymalny stan zdrowotny pacjentów. Najczęstszą z nich jest przyjęcie od lekarza bądź lekarza weterynarii pisemnego polecenia wydania leku w formie recepty i zrealizowanie go. Farmaceuci często są także właścicielami aptek (zgodnie z polskim prawem placówkę taką prowadzić może każdy obywatel, o ile zatrudni w niej kierownika z odpowiednimi kwalifikacjami), pracownikami hurtowni oraz firm farmaceutycznych
Farmaceuta, potocznie nazywany aptekarzem, zajmuje się sporządzaniem, analizowaniem, klasyfikowaniem, przechowywaniem i wydawaniem leków. Farmaceuta to nie tylko aptekarz, ale także naukowiec pracujący nad rozwojem i badaniami nad lekiem, czyli zwykle pracownik firmy farmaceutycznej. To także często analityk rynku, który ocenia, czy dany lek ma szansę na powodzenie na rynku. Poza tym współczesny farmaceuta może być specjalistą w poszczególnych dyscyplinach naukowych, takich jak: chemia farmaceutyczna (chemia leków), farmacja stosowana (technologia postaci leków), farmakognozja (nauka o substancjach pochodzenia roślinnego, które są wykorzystywane jako leki) czy farmakologia.
Dyplom technika farmaceutycznego uprawnia do pracy w aptekach, hurtowniach, sklepach zielarskich, sklepach ze sprzętem medycznym i zdrową żywnością, zakładach produkujących leki i innych firmach farmaceutycznych. W ostatnich latach branża ta stała się atrakcyjna ze względów finansowych i dynamiki zatrudnienia. Nasi absolwenci na ogół znajdują pracę.Opiekunka środowiskowa

Opiekun/opiekunka środowiskowa to osoba pierwszego kontaktu z ludźmi niesamodzielnymi. Przygotowana jest do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, samotnych, niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z otoczenia.
Do zadań opiekunki środowiskowej będzie należało:

 • zdiagnozowanie otoczenia osoby potrzebującej wsparcia
 • zaplanowanie i pokierowanie funkcjonowaniem środowiska domowego,
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
 • aktywizacja psychofizyczna podopiecznych.

Podejmowane przez opiekunkę działania powinny zmierzać do poprawy warunków życia, najszerzej rozumianych osób niepełnosprawnych, a także ich rodzin.

Przyszłe miejsca pracy to:

 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Centra Pomocy Rodzinie,
 • środowisko domowe podopiecznych,
 • Placówki Paliatywne,
 • Domy dla przewlekle chorych,
 • Domy Samotnej Matki.

Jako opiekunki domowe w kraju i zagranicą ( zawód szczególnie poszukiwany w krajach Unii Europejskiej).


Technik usług kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych- to zawód o charakterze higieniczno-estetycznym, którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca, pomoc w tworzeniu ładnego zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia człowieka.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych jest przygotowanie absolwenta do pracy w:

 • gabinetach kosmetycznych,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • studiach stylizacji i wizażu,
 • firmach kosmetycznych,
 • zorganizowanie i prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego,

W czasie nauki uczniowie zapoznają się z wiadomościami z wielu dziedzin medycznych, a szczególnie z zakresu kosmetyki oraz opanowują praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów kosmetycznych. Uczą się zastosowania preparatów, materiałów i urządzeń niezbędnych w kosmetyce, a także przygotowują się do komunikacji interpersonalnej. Nauka w zawodzie trwa 2 lata.


Opiekun medyczny

Opiekun medyczny ? to zawód niezbędny do zabezpieczenia realizacji świadczeń opiekuńczo-higienicznych nad osobami chorymi, a w szczególności nad osobami niesamodzielnymi.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • poznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej
 • aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej
 • zapewniania osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
 • zapewniania osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia;
 • wykonywania zabiegów higienicznych
 • współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym; asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich
 • użytkowania urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych
 • konserwacji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich
 • popularyzowania zachowań prozdrowotnych.

Nauka w zawodzie opiekun medyczny trwa 1 rok, a perspektywy zatrudnienia to:

 • zakłady opiekuńczo – lecznicze
 • szpitale – odziały szpitalne
 • ośrodki, domy pomocy społecznej
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej
 • środowiskowe domy pomocy, hospicja
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych
Skip to content