Historia szkoły

Zaczęło się w 1976 roku. Trudna sytuacja kadrowa parczewskiej służby zdrowia, ogromny deficyt pielęgniarek zmusił do rozpoczęcia kształcenia tej kadry na własnym terenie. Medyczne Studium Zawodowe im. Zofii Bagińskiej w Parczewie zostało powołane zarządzeniem Jana Żukowskiego, Głównego Lekarza Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej z dnia 29 czerwca 1976r. Szkoła jest placówką państwową. 1 września 1976r. rozpoczęto kształcenie młodzieży na Wydziale Pielęgniarstwa Ogólnego i Położnych. Szkoła w swych początkach nie posiadała własnego budynku. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Parczewie adoptowano świetlicę i klub zakładowy na sale wykładowe i pomieszczenia administracyjne szkoły. Pracownie: pielęgniarska i położnicza mieściły się w jednym z budynków mieszkalnych pracowników szpitala i tam prowadzone były zajęcia dydaktyczne. 25 października 1986 roku w X rocznicę powstania Studium, szkole nadano imię Zofii Bagińskiej, warszawskiej pielęgniarki – nauczyciela, byłego pracownika Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, autorki wielu książek i publikacji z zakresu pielęgniarstwa. W tym dniu ówczesny Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Parczewie, lekarz Włodzimierz Panasiuk przekazał szkole sztandar.
Od roku 1978 zajęcia dydaktyczne zostają przeniesione do nowego budynku, którego część pomieszczeń przeznaczono na internat. Grono Pedagogiczne wraz z Dyrekcją szkoły dążyły do poprawy warunków lokalowych do nauki jak również mieszkalnych dla słuchaczek, korzystających z internatu. 29 sierpnia 1989 roku rozpoczęto budowę internatu i nowego skrzydła szkoły. Internat oddano do użytku w 1996 roku, natomiast budynek szkoły wraz z ekologiczną kotłownią olejową w 1997. Dzięki nowym inwestycjom w szkole stworzono bardzo dobre warunki do pracy i nauki. Pracownie wyposażono w nowoczesne pomoce i środki dydaktyczne. Pozwoliło to na dalszy rozwój szkoły i otwarcie nowych kierunków kształcenia.
W 1995 roku powołano kierunek – terapeuta zajęciowy, w 1999 roku – technik farmaceutyczny, w 2001r. powołano następny kierunek – dietetyk, w 2003 – ratownik medyczny, w 2005 technik usług kosmetycznych, w 2006 – opiekunka środowiskowa. W roku 2007 otwarto kierunek – technik masażysta.
W roku 2007 szkoła została wyposażona w nowoczesną pracownię komputerową i centrum multimedialne z podłączeniem do Internetu. Cele kształcenia i wychowania szkoła osiąga realizując zadania dydaktyczno-wychowawcze, prowadzone w ramach zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej, współpracy z zakładami pracy i środowiskiem lokalnym. Efektem tego są liczne występy naszej młodzieży na uroczystościach z programami literacko-muzycznymi, wystawy prac słuchaczy wydziału terapii Zajęciowej oraz udział słuchaczy w konkursach recytatorskich i plastycznych. W szkole panuje bardzo dobra atmosfera wśród nauczycieli i słuchaczy, co sprawia, że nie mają tu miejsca przejawy patologii społecznej. Jest estetycznie urządzona, panuje wzorowy ład i porządek dzięki dużemu zaangażowaniu młodzieży dbającej o wspólne mienie. Zapewniamy młodzieży ciekawe formy spędzenia czasu wolnego poprzez zajęcia pozalekcyjne. Realizujemy zadania w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez sportowo-rekreacyjnych, uczestnictwa w akcjach charytatywnych, współpracujemy z okolicznymi instytucjami zapewniającymi opiekę nad ludźmi niepełnosprawnymi i pensjonariuszami Domów Pomocy społecznej. Dzięki współpracy mamy możliwość poznawania nowych ludzi, pozyskiwania przyjaciół mający podobne zainteresowania.

Skip to content