RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Policealnej Medyczne

Studium  Zawodowe im. Zofii Bagińskiej w Parczewie, zwany dalej administratorem.

  1. Inspektor Ochrony Danych (IOD) Kontakt : stprzekorka10@op.pl,
  2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w

o ochronie danych   w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo

oświatowe z dn. 14 grudnia  2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty

z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych, zadań

dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym

odbiorcom.

  1. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i słuchaczy jest ustawa Prawo

oświatowe, ustawa o systemie oświaty , ustawa o systemie informacji oświatowej,

rozporządzenie MEN w sprawie sposobu  prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły

i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz

rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych  dotyczących pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.

  1. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych.

  1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na

przepisy prawa oświatowego j/w.

  1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie

profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć,

poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.

  1. Dane osobowe uczniów i słuchaczy będą przechowywane przez okres nauki w Szkole

Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. Zofii Bagińskiej w Parczewie oraz po tym

czasie przez okres  wskazany w przepisach szczególnych.

Skip to content