Archive for maj, 2021

REKRUTACJA 2021/2022

REKRUTACJA

 

 

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Zofii Bagińskiej w Parczewie ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022 na kierunki:

1/. Asystent osoby niepełnosprawnej

– forma stacjonarna i zaoczna

2/. Opiekunka środowiskowa

– forma stacjonarna i zaoczna.

Forma stacjonarna – nauka trwa 3 dni w tygodniu przez 1 rok.

Forma zaoczna – zjazdy w soboty i niedziele co 2 tygodnie przez 1 rok.

    Nauka jest  b e z p ł a t n a,  bez ograniczeń wieku, matura nie jest wymagana. Rekrutacja do szkoły obejmuje absolwentów posiadających wykształcenie średnie.

 

     Asystent osoby niepełnosprawnej – głównym zadaniem zawodowym jest podnoszenie jakości życia osoby z niepełnosprawnością, wspomaganie w wykonywaniu czynności dnia codziennego, motywowanie do samodzielności, uczestniczenie w tworzeniu warunków do samodzielnej rehabilitacji. Działanie te związane są z obszarem życia osobistego, rodzinnego, nauki, pracy, wypoczynku, rehabilitacji, korzystanie z różnorodnych świadczeń i aktywności.

Tytuł zawodowy jaki słuchacz otrzyma po zakończeniu kształcenia:

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.

Cykl kształcenia – 1 rok  – 2 semestry.

Do odbycia w trakcie nauki – praktyki zawodowe w liczbie 140 godz, po 70 godz. w każdym sem.

Po ukończeniu tego kierunku – absolwent może znaleźć  zatrudnienie w:

– ośrodkach i domach pomocy społecznej,

– środowiskowych domach samopomocy,

– zakładach opiekuńczo-leczniczych,

– niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej,

– placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

– szpitalach specjalistycznych,

– fundacjach i stowarzyszeniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Opiekunka środowiskowa.

Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjno-wspierających osobie podopiecznej. Pomoc w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego. Sprawowanie opieki w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej. Motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Tytuł zawodowy jaki słuchacz otrzyma po zakończeniu kształcenia-

OPIEKUNKA  ŚRODOWISKOWA.

Cykl kształcenia – 1 rok  – 2 semestry.

Do odbycia w trakcie nauki – praktyki zawodowe w liczbie 140 godz, po 70 godz. w każdym sem.

Możliwość zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku:

– placówki dzienne i całodobowe pomocy społecznej,

– domy pogodnej starości,

– domy dla przewlekle chorych,

– domy pomocy społecznej,

– środowisko domowe podopiecznych,

– własna działalność.

 

 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy obowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,

– podanie w załączniku,

– karta zdrowia i karta szczepień,

– 3 fotografie,

– zaświadczenie lekarskie zwierające orzeczenie o braku przeciwwskazań

  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (druk skierowania na

  badania do odebrania w sekretariacie szkoły).

 

     Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Szpitalnej 1 C.

w terminie od 24 maja  do 14 lipca 2021r.  Dodatkowe informacje  można uzyskać w sekretariacie szkoły w godz. 8.oo – 15.oo  telefonicznie  83 355 09 95

oraz na stronie internetowej szkoły; www.medyk-parczew.pl

e-mail; mszparczew@interia.pl

 

Skip to content